De ambacht van audit in een datagedreven samenleving

Op zoek naar een onafhankelijke controleaccountant voor de jaarrekening van jouw organisatie, of die van een klant? Dan heeft u belang bij een gezonde verhouding tussen kwaliteit en compliance. Dit is niet vanzelfsprekend; de accountancysector definieert ‘kwaliteit’ in veel gevallen anders dan organisaties en ondernemingen. De unieke werkwijze van TIC Assurance maakt het mogelijk dat compliance weer hand in hand gaat met oprecht meedenken en kwalitatief hoogwaardig advies. Zo is de controleaccountant niet langer een ‘politieagent,’ maar kan de traditionele rol van accountant als meedenkend geweten van eigenaren en management hersteld worden.

Door vanuit de basis te kiezen voor een gestructureerde werkwijze die specifiek is toegesneden op de organisatie die gecontroleerd wordt en door het controleproces transparant te maken voor de gecontroleerde organisatie, is het mogelijk om tot een wederzijds gedragen aanpak te komen. Maar dat niet alleen. Ook de inzet van moderne technieken, specialistische kennis, een gemiddeld hoger senioriteitsniveau en een andere invulling van de natuurlijke adviesfunctie leiden tot een audit die waarde toevoegt aan uw organisatie, maar ook kritisch blijft op fouten.

TIC Assurance is facilitator voor een community van zelfstandig werkende RA accountants en auditors die zich hebben verenigd om op een juiste en innovatieve wijze invulling te geven aan de kwaliteitsbeleving van organisaties en ondernemingen. Als Wta-vergunninghouder is compliance voor ons van groot belang, echter wij zijn van mening dat het mogelijk is om op een andere wijze invulling te geven aan de accountantscontrole.

Wij hanteren reële tarieven voor zelfstandig werkende controleaccountants, zo nodig geassisteerd door gekwalificeerde zelfstandige assistenten. Hierbij komt een heldere opslag voor het opzetten, het onderhoud en de kwaliteitscontrole door TIC Assurance.

Focus op Audit & Assurance

Waar traditionele accountantskantoren zich overwegend richten op integrale dienstverlening, van fiscaal tot corporate finance, kiest TIC Assurance voor een primaire focus op de jaarrekeningcontrole/financial audit. Dit maakt ons een van de weinige ‘audit only’ kantoren.

Deze aanpak maakt het mogelijk om op een meer efficiënte wijze vorm te geven aan het kwaliteitsbeleid en voorkomt dat de jaarrekeningcontrole wordt gereduceerd tot ‘bijproduct’ van alle overige dienstverlening. Door het achterwege laten van andere diensten opereren onze auditors bovendien geheel onafhankelijk, zonder verbinding met andere disciplines uit ‘hetzelfde huis’. Mogelijke omissies vanuit andere disciplines kunnen dan ook geen dilemma’s opleveren in de controle.

Aanvullend zijn wij door deze specifieke focus in staat om veel aandacht te besteden aan de ontwikkeling van specialistische competenties. We voorzien onze professionals van relevante trainingen en opleidingen die zich richten op (technologische) ontwikkelingen op het gebied van audit en assurance.

Een audit door TIC Assurance leidt tot toegevoegde waarde voor uw organisatie, op het gebied van organisatieontwikkeling, riskmanagement en compliance.

Organisatiestructuur

Traditioneel

Traditionele structuur

TIC Assurance

TIC Assurance structuur

Dé audit en assurance community voor zelfstandige accountants

Data-analytics als backbone

Gezien het belang van data-analytics zullen wij al onze controleaccountants uitrusten met de nodige tools om dit te kunnen toepassen. Daarnaast is aanvullende specialistische kennis aanwezig vanuit de community die voor alle opdrachten maximaal zal worden benut.

Juiste toepassing van data-analyse zorgt voor een beter inzicht in uw bedrijfsprocessen. Met behulp van moderne software is het mogelijk om grote gegevensbestanden in te lezen en deze vervolgens te gebruiken om analyses te maken en verbanden te leggen. Dit helpt onze registeraccountants om zo volledig en efficiënt mogelijk te werk te gaan. Daarnaast bieden deze gegevens uw organisatie de kans om op een nieuwe manier te kijken naar de mogelijkheden betreffende realisatie van uw doelen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van onze laatste tips, webinars en andere actuele onderwerpen

Geen ‘one size fits all’ aanpak

TIC Assurance werkt met een op maat gemaakt auditprogramma, dat zich focust op de mogelijkheden voor uw organisatie om zich verder te ontwikkelen. Dit houdt niet alleen in dat wij ons richten op de verschillende aanwezige posten binnen de jaarrekening, maar dat wij ook de inrichting van uw organisatie in acht nemen bij het opstellen van de accountantsverklaring. Hierbij is het bijvoorbeeld van belang in welke ‘levensfase’ uw organisatie zich bevindt. Vanuit een bedrijfskundig perspectief zijn diverse modellen beschikbaar die dit in kaart kunnen brengen.

Door te werken met een geïntegreerde werkwijze voor de audit, geheel op basis van uw organisatie, ontstaat een op maat gesneden werkprogramma waarin geen ballast is opgenomen. Geen uitklaplijstjes met formele werkstappen die afgerond moeten worden, maar een audit die zich richt op de kern van de risico’s waaraan uw organisatie wordt blootgesteld.

Specialistische kennis

Alle ervaren RA accountants in onze community beschikken over specialistische kennis. TIC Assurance onderzoekt voor elke auditaanvraag wie van haar associates het beste is uitgerust om in samenspraak met de opdrachtgever een efficiënte audit uit te voeren.

Binnen onze organisatie is sprake van een heldere positionering van de zelfstandige auditor als eerstverantwoordelijke voor de jaarrekeningcontrole, echter wel met de verplichting tot verantwoording aan TIC Assurance over de kwaliteit van de uitgevoerde controlewerkzaamheden. Door de opzet als community van zelfstandig ondernemers is sprake van een dynamiek die afwijkt van reguliere organisaties. Juist deze dynamiek zorgt ook voor een andere focus op uw organisatie. Bovendien kunnen wij specialistische kennis bundelen en inzetten waar dit nodig is.

Andere invulling van natuurlijke adviesfunctie

TIC Assurance is in staat om op een andere wijze invulling te geven aan de natuurlijke adviesfunctie van de controleaccountant. Hiervoor zoeken wij aansluiting bij de meest recente standaarden voor Risk Management (COSO), die een uitgangspunt vormen voor de risico-inschatting die onze auditors maken op basis van onder meer data-analyse.

Deze aanpak leidt tot gestructureerde managementletters die gaan over zaken die ertoe doen en alleen al door de aard van TIC Assurance niet ‘hengelen’ naar meerwerk, maar puur gericht zijn op de verdere ontwikkeling van uw organisatie.

Geïnteresseerd?

Benieuwd naar de meerwaarde van een audit door TIC Assurance voor jouw bedrijf? Wij horen graag meer over jullie werkprocessen en doelstellingen.

Contact