Complexe regelgeving in de gezondheidszorg

Eén van onze specialisaties is audit voor de zorg. De complexiteit van de regelgeving vraagt specifieke kennis van een accountant die actief is in de zorgsector. Globaal is een splitsing te maken in cure– en care-instellingen. Toegelaten instellingen vanuit de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) dienen in bepaalde gevallen te voldoen aan de Regeling verslaggeving zorginstellingen (RVW).

 

Elke zorginstelling kent specifieke wet- en regelgeving waaraan voldaan moet worden. Na de decentralisatie, waarbij de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is vervallen en omgevormd tot de Wet Langdurige Zorg (Wlz) (in combinatie met de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)), is een nieuwe indeling ontstaan waarin de zorg accountant een steeds grotere rol heeft gekregen.

 

Voor onder andere de volgende verplichtingen is accountantscontrole of assurance benodigd:

  • Voor de WMO dient de productieverantwoording op basis van een landelijk Accountantsprotocol voorzien te worden van accountantscontrole.
  • Vanuit de regeling verslaggeving WTZi dient vanaf een ‘kleine’ onderneming een beoordelingsverklaring bij de jaarrekening afgegeven te worden.
  • De jaarlijkse nacalculatie WLZ, dient volgens het door de NZA opgestelde controleprotocol Nacalculatie WLZ gecontroleerd te worden.
  • De Wet Normering Topinkomens (WNT) is in bepaalde gevallen van toepassing en kent een sectorspecifieke norm voor zorginstellingen. Afhankelijk van de omvang van de instelling kan het voorkomen dat een afzonderlijke verklaring gevraagd wordt voor de WNT verantwoording op basis van het Controleprotocol WNT.

Ontwikkeling en onafhankelijkheid

Wij zien veel ontwikkelingen binnen de zorgsector die te relateren zijn aan de toegenomen mate van data die wordt opgeslagen. Enerzijds leidt dit tot verscherpte vereisten ten aanzien van informatiebeveiliging en data governance, en anderzijds tot mogelijkheden voor het toepassen van data-analyse.

 

Data-analyse kan zowel binnen het zorgproces als binnen de controle bij zorginstellingen voor aanvullende inzichten zorgen. Vanuit onze rol als zorg accountant zien wij een de meerwaarde van het delen van deze inzichten en geven wij vorm aan onze audit op basis van de aanwezige data. Hierbij is het uiteraard van belang dat de data governance op orde is en privacyvraagstukken in acht worden genomen.

 

Governance in de zorg is de laatste jaren tevens een belangrijk onderwerp geweest. De Governancecode Zorg vraagt om onafhankelijk toezicht. Gezien ons unieke organisatiemodel zijn wij uitermate geschikt om hier goede invulling aan te geven.

Voor wie?

Veel specifieke beroepsgroepen zijn aan te merken als zorginstelling. Denk hierbij aan instellingen voor thuiszorg, psychologenpraktijken, medisch specialisten, instellingen voor jeugdzorg en jeugdhulp en welzijnsinstellingen. Hierbij maakt het niet uit of de instelling vanuit een eenmanszaak, Vennootschap onder Firma (Vof), Besloten Vennootschap of als stichting of vereniging wordt aangestuurd. Voor alle assurance-gerelateerde producten kunnen wij u van dienst zijn.

Meer weten?

Benieuwd naar de meerwaarde van een audit door TIC Assurance voor jouw zorginstelling? Wij horen graag meer over jullie werkprocessen en doelstellingen.

Contact